10. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Kamu Kesimi Finansman Açıkları
Ev sahibi: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü
Yer: Club Salima Kemer Antalya
Tarih: 14 – 18 Mayıs 1994

İÇİNDEKİLER

Güneri Akalın, “Kamu Kesimi Finansmanı Açıklan ve Ekonomik Dengeler Üzerindeki Etkileri”, ss. 17-31.
İzzettin ÖNDER, Hülya KİRMANOĞLU, “Kamu Açıklarının Tanımlanması, Ölçülmesi ve Etkileri”, ss. 33-59.
Eser KARAKAŞ, “AB Üyesi Ülkelerde Kamu Kesimi Finansman Açıkları”, ss. 91-104.
Veysi SEVİĞ, “Kayıt Dışı Ekonominin Kamu Kesimi Finansman Açıklarının Oluşumu ve Maliye Politikaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Modeli Üzerine Bir Çalışma”, ss. 105-114.
Arslan SONAT, “Kamu Kesimi Finansman Açıkları ve Dış Denge”, ss. 115-126.
Erdoğan ÖNER, “Kamu Kesimi Gelir-Harcama ve Borçlanma Gereği: Genel Bir Değerlendirme: (1975-1993)”, ss. 155-192.
Figen ALTUĞ, “Konsolide Bütçe Açıkları”, ss. 193-203.
Nihat FALAY, “Yerel Yönetimlerin Finansman Açıkları”, ss. 205-228.
Turgay BERKSOY, “Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Açıklan ve Bu Açıkların Finansmanı”, ss. 229-252.
Tülay ARIN, “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Fonlarının Açıkları: Liberal Sosyal Güvenlik Rejiminin Çelişkileri ve İflası”, ss. 277-293.
Kamil TÜĞEN, “Türkiye’de 1980 Sonrası Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yapısı ve Gelişmesi”, ss. 295-329.
Cevat KARATAŞ, “Güneydoğu Asya’da Özelleştirme Deneyimleri ve Türkiye İçin Bazı Dersler”, ss. 345-377.
Orhan ŞENER, “Kamu Sektörünün Optimal Büyüklüğü”, ss. 379-410.
Mahmut DURAN, “Kamu Finansman Açıklarının Optimal Finansmanı”, ss. 435-453.
Metin TAŞ, “Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Artırılmasına Yönelik Önlemler”, ss. 455-471.