11. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türkiye’de Liberalizasyon Sürecinde Maliye Politikaları Açısından Kamu Ekonomisinin Özel Ekonomi Üzerindeki Etkileri
Ev sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Salamis Bay Hotel, Gazi Magosa – KKTC
Tarih: Mayıs 1995

İÇİNDEKİLER

Vural Fuat SAVAŞ, “Türkiye’de Liberalizasyon Sürecinde Maliye Politikalarının Özel Ekonomi Üzerindeki Göreli Etkinliği”, ss. 1-14.
Sacü ERTAŞ, Turan YAY, “Türkiye’de Liberalizasyon Sürecinde Maliye Politikalarının Reel Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, ss. 15-41.
Ayşegül MUTLU, “Türkiye’de Liberalizasyon Sürecinde Özel Kesimin Vergi Yükü”, ss. 45-66.
Ziynettin BİLDİRİCİ, “Türkiye’de Liberalizasyon Sürecinde Kayıt Dışı Ekonominin Vergisel Boyutları”, ss. 67-81.
Mehmet TOSUNER, “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerine Bazı Değerlendirmeler ve Öneriler”, ss. 83-91.
Güneri AKALIN, “Beş Yıllık kalkınma Planında Vergi Politikası-Özel Kesim İlişkisi”, ss. 93-104.
Süreyya SAKINÇ, “Gümrük Birliğine Geçiş Sürecinde Özel Kesimin Uyum Sorunu”, ss. 107-135.
Nurettin BİLİCİ, “Gümrük Birliğine Geçiş Sonrası Mali Yardımların Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkileri”, ss. 137-146.
Mehmet PALAMUT, “Ekonomik Entegrasyon Antlaşmalarının Ülkeler İç Hukuku Yönünden İrdelenmesi ve Anayasal Değerlendirilmesi”, ss. 149-156.
İsmail AKTÜRK, “Türkiye-AB İlişkileri ve Yeni Bir Bölgesel İşbirliği Girişimi Olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)”, ss. 157-173.
Kamil TÜĞEN, “Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) ve İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)’nün Türkiye Yönünden”, ss. 175-190.
Orhan MORGİL, “Türkiye’ de Liberalizasyon Sürecinde Alternatif Entegrasyon Hareketlerinin özel Kesim Üzerindeki Etkisi”, ss. 191-201.
Ramazan GÖKBUNAR, Özcan ERDOĞAN, “Türkiye’ de 1980 Sonrası Dönemde İktisat Politikaları İçerisinde Maliye Politikalarının Nisbi Önemi ve Uyum Sorunu”, ss. 205-235.
Gülay YILMAZ, “Türkiye’ de 1980 Sonrası Dönemde İktisadi istikrar ve Kalkınma (veya büyüme) Amacına Yönelik Maliye Politikalarının Teorik Dayanakları”, ss. 237-254.
Can. M. ERDEM, Abdulkadir IŞIK, “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Refah İktisadı Amacına Yönelik Maliye Politikalarının Teorik Dayanakları”, ss. 257-274.
Mustafa SAKAL, Asuman ALTAY, “Türkiye’ de Maliye Politikası Uygulamalarında Kurumsal Sorunlar”, ss. 275-298.