31. Türkiye Maliye Sempozyumu

Ev sahibi: Mersin Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Yer: Antalya Crystal Admiral Resort Suites & SPA, Antalya
Tarih: 15-19 Mayıs 2016

İÇİNDEKİLER

Bilgi

Nurettin BİLİCİ, 2002-2015 Dönemi Kamu Borçlarının ve Dış Borçların Seyri“, ss. 13- 26.
Güneri AKALIN, “Türkiye’de Tasarruf Açığı Sorunu ve Tasarrufların Çifte Vergilendirilmesi“, ss. 27- 61.
İlhami SÖYLER, “Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Ne Getiriyor/Götürüyor“, ss. 65- 76.
Fevzi Rifat ORTAÇ, Hilmi ÜNSAL, Elif YILMAZ, “Yeni Gelir Vergisi Kanunu Taslağı Çerçevesinde Ön Vergileme Uygulamasının Vergi Sistemine Etkileri Açısından Değerlendirilmesi“, ss. 77- 98.
Canatay HACIKÖYLÜ, “Taşınmazların Elden Çıkarılmasında Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi: Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısının Getirdikleri“, ss. 99- 132.
Burak PINAR, “Vergi İncelemesinde Mükellef Haklarının Kullan(Dır)ılma(Ma)sı Sorunu: Savunma Hakkına Tespitler“, ss. 136- 170.
Burçin BOZDOĞANOĞLU, “Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Normları Açısından Pişmanlık: Sorunlar-Yaklaşımlar-Çözüm Önerileri“, ss. 171- 190.
Veli KARGI, Tacim YAYGIR, “Küreselleşme, Vergi Rekabeti ve Türkiye’de Vergi Yükü“, ss. 191- 214.
Adnan GERÇEK, Feride BAKAR, “Vergi Denetiminde Risk Analizinin Yeri: Bazı Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme“, ss. 217- 242.
Atilla Ahmet UĞUR, “Vergi Denetimi Etkinliğinde, Risk Analizi Sisteminin Uygulanabilirliği (Gaziantep Halı Sektörü Üzerine Örnek Bir Uygulama)“, ss. 243- 266.
Burçin BOZDOĞANOĞLU, “Haberleşme Vergisindeki Hukuka Aykırılıklar ve Çözüm Önerileri“, ss. 267- 286.
Servet AKYOL, Süleyman ULUTÜRK, “Küresel Kriz Kıskacında Sosyal Harcamalar: Seçilmiş AB Ülkeleri Bağlamında Bir İnceleme“, ss. 290- 326.
Yakup KARABACAK, “Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)“, ss. 327- 352.
Tufan BÜYÜKCAN, Mustafa BİÇER, “Refah Devleti Uygulamalarının Değişen Perspektifinde 2000 Sonrası Dönemde Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarındaki Değişim ve Eğitimin Niteliği Üzerindeki Etkisi“, ss. 353- 382.
Güneş Çetin GERGER, Adnan GERÇEK, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Açısından Katma Değer Vergisinin Uygulama Sorunlarının Değerlendirilmesi“, ss. 385- 398.
Mustafa ALPASLAN, Elif Ayşe ŞAHİN İPEK, İbrahim Atilla ACAR, “Kamu İnovatif Satın alma Yöntemleri: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler“, ss. 399- 420.

Tüm Sunumlar