KONULAR

Sempozyumun ana teması, “Salgın Dönemi ve Sonrasında Türkiye ve Dünya’da Maliye Politikaları” olarak belirlenmiş olup, bu konuyla sınırlı olmamak üzere Maliye biliminin tüm ana bilimdallarından bildiri kabul edilmektedir. Sempozyum ana teması ile ilgili bildiriler özel bir oturumda sunucaktır.

Sempozyum ana teması olarak belirlenen konu dışındaki alanlardan gelen bildiriler;  Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ile Genç Maliyeciler başlıklı beş oturumda sunulacak olup, Uluslararası Maliye Sempozyumu’nun konuları web sayfasında temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle ilan edilmiştir. Konular burada sayılanlarla da sınırlı olmayıp, Maliye alanını zenginleştiren, analiz ve politika yapma kapasitesinin artışına zemin hazırlayan her türlü çalışmayı kapsamaktadır.

1. MALİYE TEORİSİ

Kamu Gelirleri
Kamu Harcamaları
Kamu Borçları
Kamusal Mallar
Dışsallıklar
Vergi Teorisi
Vergi Yükü
Verginin Yansıması

Vergi Psikolojisi
Vergi Uyumu
Mali Teşvik Sistemi
Ar-Ge Harcamaları
Mahalli İdareler Maliyesi
Mükellef Davranışları
Vergi ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Yükselen Ekonomiler ve Kamu Maliyesi

2. MALİ HUKUK

Vergileme İlkeleri
Mükellefin Ödevleri
Mükellef Hakları
Vergilendirme Süreci
Vergi Kabahatleri ve Suçları
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
Vergi İdaresi
Vergi Denetimi
Vergi Yargısı
Vergi İcrası
Uluslararası Vergileme

Kişilerin Vergilendirilmesi
Kurumların Vergilendirilmesi

Transfer Fiyatlandırması
Vergi Kaçakçılığı
Vergi Kanunlarının Yeniden Yazımı
E-Vergileme Sistemi
Finans Kesimin Vergilendirilmesi
Kamu Harcama Hukuku
Bütçe Hukuku
Kamu İhale Hukuku
Kamu Mali Denetimi

3. MALİ İKTİSAT

Maliye Politikası
Kamu Ekonomisi
Kamu Kesimi Dengesi
Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası
Ekonomik Kalkınma ve Vergileme
Refah Ekonomisi ve Optimal Vergileme
Refah Ekonomisi ve Ekonomik Kalkınma
Refah Ekonomisi ve Gelir Bölüşümü

Borç Yükü ve Ekonomik İstikrar
Politik Kurumlar ve Mali Kapasite
Gelir Dağılımı ve Kamu Politikaları
Piyasa Aksaklıkları ve Maliye Politikası
İnovasyon ve Kamu Politikaları
Kamu Sektöründe Etkinlik
Kamu Hizmetlerinin Kalitesi

4. BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

Kamu Bütçesi
Bütçe Sistemleri
Bütçe İlkeleri
Bütçe Süreci
Bütçe Uygulamaları
Bütçe Denetimi
Bütçe Hakkı

Mali Planlama
Katılımcı Bütçeleme
Yeni Bütçeleme Yaklaşımları
Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik
Hazine İşlemleri
Kamu İhale İşlemleri
Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme

5. MALİYE TARİHİ

6. MALİ YÖNETİM