20. Türkiye Maliye Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Türkiye’de Yeniden Mali Yapılanma
Ev sahibi: Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü
Yer: Colossae Hotel, Karahayıt, Pamukkale – Denizli
Tarih: 23 – 27 Mayıs 2005

İÇİNDEKİLER

Jürgen V. HAGEN, “Fiscal Institutions and Fiscal Discipline”, ss. 11- 18.
Kenneth DAVEY, “Local Government Finance in The Last Century: What Have We Learned?”, ss. 19- 23.
Birol AYDEMİR, “Stratejik Yönetim ve Bütçe”, ss. 24- 32.
Ömer DUMAN, “5018 Sayılı KMYKK’nun Muhasebe Sistemi Alanında Getirdiği Yenilikler”, ss. 40- 44.
Ahmet KESİK, “Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde Orta Vadeli Program ve Mali Plan Çerçevesinde Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği”, ss. 45- 60.
Ertan ERÜZ, “Yeni Mali Yönetim Yapısında Performans Esaslı Bütçeleme”, ss. 61- 73.
Mehmet Sait ARCAGÖK, “Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde Harcama Öncesi Kontrol”, ss. 83- 96.
H. Abdullah KAYA, “İç Denetim Sistemi”, ss. 97- 106.
Binhan ELİFYILMAZ, Nazan SUSAM, “Mali Yapılanma Sürecinde Merkezi Yönetim Bütçe Sistemindeki Değişmelerin Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Tahmin Modeli”, ss. 114- 146.
Ramazan TAŞ, “Bütçeden Ar-Ge Harcamalarına Ayrılan Pay ve Rekabet Gücü Açısından Türkiye – AB Karşılaştırmalı Analizi”, ss. 147- 167.
Ferhat AKBEY, “Neo-Liberal Dönüşüm Çerçevesinde 5018 Sayılı Kanun’un Değerlendirilmesi”, ss. 168- 195.
Abuzer PINAR, “Türkiye’de Net Mali Yansıma: DİE Hanehalkı Verileri ile Bir Tahmin Denemesi”, ss. 206- 218.
Ayşe GÜNER, “Mali Özerklik Çerçevesinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelirleri Üzerine Bir Değerlendirme”, ss. 220- 229.
Ali Rıza ÖZDEMİR, “Desantralizasyon Kamu Sektöründeki Hantallaşmayı Önler mi? Bir OECD Panel Verileri Regresyon Analizi”, ss. 239- 251.
Besim B. BALİ, Mustafa ÇELEN, “AB Üyesi Ülkelerde Yerel Yönetimlerin Borçlanması: Türkiye İçin Bazı Dersler”, ss. 252- 257.
M. Ferhat EMİL, H. Hakan YILMAZ, “Avrupa Birliği Türkiye Arasında Yerel Yönetimlerin Finansman ve Mali Yönetim Uyumlaştırılması”, ss. 258- 273.
Recep TEKELİ, Ertuğrul ACARTÜRK, Şakir GÖRMÜŞ, “İdareler Arası Mali Yardım Dağıtım Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Bütçenin Mali Yardım Yoluyla Türkiye’de Bölgeler Arası Eşitliğe/Gelir Dağılımına Etkisi”, s. 281- 307.
Feride B. UYMAZ, Şermin Sarıca MARANGOZ, “Bir Yerelleşme Örneği Olarak Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları”, ss. 308- 325.
Hilmi ÇOBAN, Fatih DEYNELİ, “Kamuda Kalite Artırma Çabaları ve Performansa Dayalı Bütçeleme”, ss. 326- 344.
İbrahim A. ACAR, Hüseyin G. ÇİÇEK “Denetimin Kamuyu Tökezletmesi: Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasında Denetim”, ss. 353- 373.
Emine KIZILTAŞ, “Bütçe Hakkının Kullanımında Gelinen Aşama: Doğrudan Demokrasi”, ss. 374- 399.
Hasan BAŞ, “Hesap Verme Sorumluluğu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, ss. 400- 416.