4. Maliye Eğitimi Sempozyumu

Sempozyum Konusu: Maliye Eğitimi
Ev sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü
Yer: Turban Hotel, Çeşme – İzmir
Tarih: 26 – 28 Mayıs 1988.

İÇİNDEKİLER

Üstün DİKEÇ, “Gelişmiş Ülkeler ve Finansman Sorunları”, ss. 14-22.
Sevim GÖRGÜN, “Gelişen Ülkelerde Dış Finansman Sorunları”, ss. 31-51.
Sinan SÖNMEZ, Erkut GÖMÜLÜ, “Az Gelişmiş Ülkelerin Dış Borçlanma Süreci Üzerinde Bunalımın Etkileri”, ss. 52-66.
Aytaç EKER, “Türkiye’nin Dış Borçlanma ile İlgili Sorunları”, ss. 67-78.
Esfender KORKMAZ, “DÇM Uygulaması ve Sonuçları”, ss. 79-86.
Mehmet Hakkı ÖZEL, “Toplumun Devlet Anlayışının Siyasi, İktisadi ve Mali Sistemlere Etkileri Üzerine Bir Deneme”, ss. 100-108.
Nuri BURHAN, “SSCB’de Ekonomide Yeniden Yapılanma (Perestroika) Çerçevesinde Bireysel İşyerleri”, ss. 109-124.
Tülay ARIN, “Sovyetler Birliği’nde İktisadi Reformlar ve Planlama Yönteminde Değişme”, ss. 123-138.
Burhan ŞENATALAR, “1980’lerde Gelişmiş Kapitalist Ülkelerde Kamu Maliyesi Alanında Gelişmeler”, ss. 147- 164.
Oğuz OYAN, “Özelleştirmenin Özellikleri ve Türkiye”, ss. 165-175.
Hikmet İYİDİKER, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Özelleştirme: Türkiye’deki Durum”, ss. 176-190.
Z. Refia Yıldırım, “Kamu Mallarının Özelleştirilmesinde Kullanılan Yöntemler”, ss. 191-203.