YÖNERGE

“ULUSLARARASI MALİYE SEMPOZYUMU/TÜRKİYE” YÖNERGESİ

 

Madde 1. Tanım ve Amaç

“Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye”, maliye bilimi alanındaki yeni gelişmeleri incelemek, ulusal ve uluslararası mali konuları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, maliye bilim insanlarının uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmak, maliye bilim insanları ile üst düzey bürokratları bir araya getirerek bilimsel ve sosyal bağlar kurmak için yılda bir kez Sempozyum Genel Kurulu’nca belirlenen üniversitenin Maliye Bölümü tarafından gerçekleştirilen bilimsel bir platformdur.

Sempozyumun amaçları şunlardır:

a) Maliye bilimi alanındaki yeni gelişmeleri incelemek, ulusal ve uluslararası mali konuları tartışmak ve mali sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve sunmak.

b) Maliye bilimi alanıyla ilgili disiplinlerarası çalışmaları, araştırmaları ve projeleri teşvik etmek.

c) Maliye bilimi alanında yürütülen akademik çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal tanınırlığın artmasına katkıda bulunmak.

ç) Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden maliye bilim insanları arasında uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmak.

d) Maliye bilimi alanında nitelikli akademik çalışmalar üretilmesine ve bilim insanlarının gelişimine katkı sağlamak.

e) Üniversitelerdeki maliye bilim insanları ve alanla ilgili üst düzey bürokratları bir araya getirerek bilimsel ve sosyal bağlar kurmalarını sağlamak.

f) Maliye bilimi alanında akademik yaşamın her aşamasında insana, emeğe ve bilgiye saygı gösterilmesini ve bilimsel etik kurallara uyulmasını gözlemek.

 

Madde 2. Sempozyumun Organları

Sempozyum; Genel Kurul, Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulundan oluşur.

 

Madde 3. Genel Kurulun Oluşumu ve İşleyişi

Genel Kurul, sempozyumun en yetkili karar organıdır. Genel Kurul; üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Maliye Bölümü, Hukuk Fakültelerinin Mali Hukuk Anabilim Dalı öğretim elemanları ile Maliye Bilim Dalında akademik kariyer yapan veya yapmış olan Türk veya yabancı öğretim elemanlarından ve emeklilerinden oluşur.

Sempozyum Genel Kurulu olağan olarak yılda bir kez sempozyumun yapıldığı yerde ve sempozyum programında belirlenen tarih ve saatte toplanır. Genel Kurula; onursal başkan, katılmadığı durumlarda sırasıyla bilim kurulu başkanı, başkan yardımcılarından birisi veya düzenleme kurulu başkanı başkanlık eder ve yönetir. Genel Kurula katılan her maliye bilim insanının bir oy hakkı vardır, oylar şahsen kullanılır. Kararlar genel kurula katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

 

Madde 4. Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Genel Kurul, sempozyuma ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir forum ortamıdır. Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Her yıl sempozyumu düzenleyecek maliye bölümünü belirlemek.

b) Genel Kurul üyeleri arasından Sempozyum Bilim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek.

c) Sempozyumlar ile ilgili olarak Bilim Kuruluna ve Düzenleme Kuruluna görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Sempozyum yönergesindeki değişiklik tekliflerini karara bağlamak.

 

Madde 5. Bilim Kurulunun Oluşumu ve İşleyişi

Bilim Kurulu; onursal başkan, Genel Kurul’da seçilen yirmibir üye, o yıl sempozyumu düzenleyen bölümün temsilcisi ve maliye alanıyla ilgili çalışmaları olan en fazla onbeş yabancı bilim insanından oluşur.

Bilim Kurulu üyeliği için, Genel Kurul üyesi başkasını aday gösterilebileceği kendisi de aday olabilir. Üyeler üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Genel Kurul üyesi olan profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından seçilir. Üyelerin görev süreleri içindeki akademik unvan değişikliği Bilim Kurulu üyeliğini etkilemez. Ayrılan üyenin yerine yedek üyeler sırasıyla Bilim Kuruluna çağrılır. Bir üniversitenin aynı fakültesinden birden fazla Bilim Kurulu üyesi olamaz. Yabancı bilim insanları Genel Kurul üyeleri tarafından teklif edilir ve Bilim Kurulunca belirlenir.

Bilim Kurulunun onursal başkanı Prof. Dr. Aykut Herekman’dır. Katılması halinde kurullara başkanlık yapar. Bilim Kurulunun onursal başkanı ve düzenleyen üniversitenin temsilcisi dışındaki 21 üyesinin unvanlara göre dağılımı şöyledir:

Unvan Asıl Üye Yedek Üye
Prof. Dr. 13 5
Doç. Dr. 5 3
Yrd. Doç. Dr. 3 2

 

Bilim Kurulu, yeni oluştuğu gün ve yerde Onursal Başkanın veya en kıdemli Bilim Kurulu üyesinin başkanlığında toplanır ve profesör üyeler arasından bir başkan ile iki başkan yardımcısı seçer.

Bilim Kurulu sempozyum hazırlık toplantılarının ilki sempozyumun yapıldığı yerde, diğerleri ise düzenleyecek üniversitede veya Sempozyum Bilim Kurulu üyelerine en uygun düşecek yerde Sempozyum Düzenleme Kurulu başkanının gündemli çağrısı üzerine yapılır. Bilim kurulu toplantılarına Onursal Başkanın katılamadığı durumlarda Bilim Kurulu Başkanı, onun da katılamadığı durumlarda Bilim Kurulu Başkan Yardımcılarından kıdemli olanı başkanlık eder. Bilim Kurulunda karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Bilim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak yılda iki kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

 

Madde 6. Bilim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Bilim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Sempozyum bildiri konularını ve panel konusunu kararlaştırmak.

b) Sempozyuma katılacak davetli konuşmacıları ve panelistleri belirlemek.

c) Sempozyuma gönderilen bildiri özetlerini değerlendirmek ve sunulacak bildirileri belirlemek.

ç) Sunulacak bildirilerin konularına göre oturumlarını ve panel programını oluşturarak bunların başkanlarını belirlemek.

d) Sempozyumda eşzamanlı ve Türkçe/İngilizce oturumların düzenlenmesine karar vermek.

e) Sempozyum bildiri kitabında ve/veya dergisinde yer almak üzere gönderilen tam metin bildirileri değerlendirmek ve hakem sürecinden geçirmek için Türk veya yabancı hakemleri belirlemek.

f) Bir önceki sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından sunulan sempozyum verilerini görüşmek.

g) Sempozyum yönergesinde değişiklik yapma teklifinde bulunmak ve buna ilişkin hazırlıkları yapmak.

 

Madde 7. Düzenleme Kurulunun Oluşumu

Düzenleme Kurulu ilgili yıl için sempozyumu üstlenen Maliye Bölümünün Başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanlarından oluşur. Düzenleme Kurulu Başkanı Maliye Bölümünün Başkanıdır.

 

Madde 8. Düzenleme Kurulunun Yetki ve Görevleri

Düzenleme Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Bilim Kurulu toplantılarını zamanında ve uygun ortamda gerçekleştirmek.

b) Sempozyum ile ilgili düzenlemelerin koordinasyonunu sağlamak.

c) Sempozyumun düzenleneceği yeri belirlemek ve oturumların programını hazırlamak.

ç) Sempozyumun sekretarya hizmetlerini (yazışma, bildirilerin sınıflandırılması, sempozyum web sayfası vb.) yürütmek.

d) Bilim Kuruluna yapılmış olan sempozyum verilerine ilişkin bilgi vermek.

e) Konularıyla ilgili Genel Kurul ve Bilim Kurulunda alınan diğer kararları uygulamak.

 

Madde 9. Sempozyumu Düzenleyecek Üniversitenin Belirlenmesi

Bir sonraki yıl sempozyumu düzenleyecek üniversite, ilgili bölümde yeterli sayıda öğretim üyesi ve yardımcısının bulunması da dikkate alınarak Genel Kurulda her yıl yapılan oylamayla belirlenir. Genel Kurulun kararı nihaidir. Beklenmedik durumlarda Bilim Kurulu gerekli karar ve tedbirleri alır.

 

Madde 10. Sempozyum Takviminin Belirlenmesi

Sempozyum Bilim Kurulunun ilk toplantısında sempozyum takvimi şu başlıklar altında belirlenir:

a) Sunulacak bildiriler için çağrıda bulunulması.

b) Sunulacak bildirilerin genişletilmiş özetlerinin gönderilmesi.

c) Sunulacak bildirilerin değerlendirilmesi ve açıklanması.

ç) Başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması.

d) Programın hazırlanması ve duyurulması.

e) Sempozyum tarihlerinin açıklanması.

f) Sunulan bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi.

g) Gönderilen tam metin bildirilerin hakem sürecinden geçirilmesi.

h) Editörlü sempozyum kitabı ile uluslararası hakemli derginin yayınlanması.

 

Madde 11. Sempozyum Çağrısında Bulunulması

Sempozyum Bilim Kurulunun ilk toplantısından sonra, sempozyum çağrı metni Düzenleme Kurulu tarafından ilgili bölüm başkanlıklarına duyurulur ve sempozyum internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca bu çağrı konuyla ilgili kamu kurumlarına ve yurt dışındaki bilim insanlarına da yapılır.

Sempozyum çağrısında sempozyumun nerede ve ne zaman yapılacağına, sempozyum konularının neler olduğuna, bildirilerin geniş özetlerinin ne zamana kadar gönderileceğine ve sempozyum takvimine yer verilir.

 

Madde 12. Sempozyum Bildiri Özetlerinin Yazılması ve Gönderilmesi

Sempozyumda sunulmak üzere Türk veya yabancı Maliye Bilim İnsanları ile ilgili alanda çalışan üst düzey kamu görevlileri bildiri özeti gönderebilir. Bir kişinin en fazla iki bildiride ismi geçebilir. Ancak bir kişi sadece bir adet bildiri sunabilir. Yurt içinden gönderilen ortak çalışmalarda birinci ismin Maliye Bilim İnsanları listesinde yer alması şarttır. Sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce’dir. Bildirinin sunumu Türkçe ise Türkçe ve İngilizce; İngilizce ise sadece İngilizce genişletilmiş özet gönderilir.

Sempozyum bildirilerinin genişletilmiş özeti bilimsel etik ve sempozyum web sayfasındaki kurallara uygun olarak toplam 1.000-1.500 sözcük arasında yazılır. Bildirilerin genişletilmiş özetinde giriş, ana metin, sonuç, kısa kaynakça, anahtar kelimeler ve JEL kodu kısımlarına yer verilir.

 

Madde 13. Sempozyum Bildirilerinin Değerlendirilmesi

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildirilerin genişletilmiş özeti, yazar(lar)ın ad ve kurumları açıklanmadan, numaralandırılarak Bilim Kurulunda sempozyum konularına uygunluğu ve bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilir. Sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler sempozyum web sayfasından duyurulur ve yazar(lar)ına “Kabul Mektubu” gönderilir.

 

Madde 14. Sempozyum Panel Konusu ve İşleyişi

Sempozyum panel konusu, maliye bölümlerinden alınan öneriler de dikkate alınarak Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen panel konusuna göre davet edilecek panelistler Bilim Kurulunca tespit edilir ve sempozyum web sayfasından duyurulur.

 

Madde 15. Sempozyum Bildirilerinin Sunulması

Bildirilerin sunulması, sempozyum web sayfasında duyurulan kurallara uygun olarak en fazla yirmi dakika içinde yapılır.

Ortak bildiride yazarlardan biri sorumlu yazar olarak belirlenir. Bu yazar bildirinin genişletilmiş özetinin gönderilmesinden, kabul süreciyle ilgili diğer yazarların bilgilendirilmesinden ve kabul edilen bildirinin sunumundan sorumludur. Sunum masasında sorumlu yazarın adı yazılır.

Sunumu yapılan bildirilerin genişletilmiş özetleri, Düzenleme Kurulu tarafından ISBN numarası alınmış bir Proceedings Book’da elektronik ortamda yayınlanır.

 

Madde 16. Genç Maliyeciler Oturumu

Sempozyumda genç maliyecilerin sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi, yapmış oldukları tez, makale veya proje çalışmalarının tartışılması ve önerilerin değerlendirilmesi, aralarında işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturulması için “Genç Maliyeciler Oturumu” düzenlenir. Üniversitelerde maliye alanında yüksek lisans veya doktora yapan öğretim elemanları genç maliyeci olarak kabul edilir. Bu oturumda sunulan ortak bildirilerde birinci isim yazarın genç maliyeci olması ve sunumun da bu kişi tarafından yapılması şarttır.

 

Madde 17. Sempozyum Bildiri Tam Metinlerinin Yazımı

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metni bilimsel etik ve sempozyum web sayfasındaki kurallara uygun olarak toplam 6.000-9.000 sözcük arasında yazılır. Bildirinin tam metni Türkçe ise Türkçe ve İngilizce özet, İngilizce ise sadece İngilizce özet olur. Türkçe özetin altında 3–6 Türkçe anahtar kelimeye, İngilizce özetin altında 3–6 İngilizce anahtar kelimeye ve çalışmanın alanıyla ilgili 2–3 JEL Koduna yer verilir.

Bildirilerin tam metninde giriş, ana metin, sonuç ve kaynakça kısımları bulunur. Bildirilerde metin içi atıf yöntemi kullanılır. Atıfta parantez içinde yazarların soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir. Bildiri metninde yer verilecek tüm tablo, şekil ve grafikler kendi içinde sıra numarası ile numaralandırılır. Bildiri metninin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik kaynakça kısmı bulunur.

 

Madde 18. Sempozyum Bildiri Kitabı veya Uluslararası Hakemli Derginin Hazırlanması

Sempozyum bildiri kitabı/kitaplarında ve uluslararası hakemli dergide yer almak üzere gönderilen tam metin bildiriler Bilim Kurulunca değerlendirilir. Tam metin bildiriler kör hakem sürecinden geçirilmek üzere uzmanlık alanı dikkate alınarak belirlenen Türk veya yabancı hakemlere isimsiz olarak gönderilir. Hakemler tarafından “yayınlanabilir”, “düzeltilerek yayınlanabilir” veya “yayınlanamaz” şeklinde verilen kararlar, gerekçesi ile birlikte bir ay içinde ilgili kitap/kitapların veya derginin editörüne gönderilir. Sempozyum bildiri kitabı/kitaplarının editörü o yılki sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanıdır.

Sempozyumda sunulan bildiriler yazar(lar)ının istemesi halinde aşağıdaki yayın çeşitlerinden birinde yayınlanabilir:

1) Uluslararası alan indekslerinde taranan “International Journal of Public Finance – IJPF” dergisinde makale.

2) Tanınmış uluslararası yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir editörlü sempozyum bildiri kitabında bölüm.

3) Tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir editörlü sempozyum bildiri kitabında bölüm.

 

Madde 19. Yürürlük

Bu Yönerge Genel Kurulun 13.05.2017 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle eski yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 20. Yürütme

Bu Yönergenin hükümleri konularına göre Bilim Kurulu ile Düzenleme Kurulu tarafından yürütülür.